Terms and Conditions

Algemene voorwaarden Be Fit Center

Artikel 1: Aanmelding en Ledenpas
1. Aanmelding als lid van Be Fit Center vindt plaats door het volledig invullen en verzenden van het inschrijfformulier. Dit kan zowel via de website www.befitcenter-bergeijk.nl als op papier. Zodra Be Fit Center het inschrijfformulier heeft ontvangen, begint het lidmaatschap op de datum die door het lid op het inschrijfformulier is ingevuld. Heeft het lid geen datum ingevuld, dan geldt de ontvangstdatum van het inschrijfformulier als ingangsdatum van het lidmaatschap. Be fit Center behoudt zich het recht voor de aangeleverde gegevens te gebruiken ten behoeve van communicatie met haar leden.
2. Wanneer het ledental haar maximum heeft bereikt, wordt het aspirant-lid op een wachtlijst geplaatst en krijgt bericht van Be Fit Center zodra zijn lidmaatschap kan aanvangen.
3. Bij het eerste bezoek aan Be Fit Center ontvangt het lid op vertoon van een geldig legitimatiebewijs de Be Fit Center Ledenpas. Alleen op vertoon van een geldige Be Fitcenter Ledenpas krijgt een lid toegang tot Be Fit Center. De minimum leeftijd om als lid te kunnen worden ingeschreven is 14 jaar.
4. De pashouder is aansprakelijk en verantwoordelijk voor het gebruik of misbruik van de pas. De Be Fit Center Ledenpas is persoonsgebonden en is niet overdraagbaar.
5. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de Be Fit Center Ledenpas, blijven de betalingsverplichtingen onverminderd van kracht. Een vervangende pas kan tegen betaling van € 8,50 worden verkregen. De oude pas wordt in dat geval geblokkeerd.

Artikel 2: Lidmaatschap, duur van het lidmaatschap en betalingsvoorwaarden
1. Het Be Fit Center lidmaatschap kan op elk gewenst moment ingaan en is altijd voor de duur van 1 maand, 6 of 12 maanden. Na deze periode wordt, tot opzegging, het abonnement automatisch telkens met een maand verlengd tegen de dan daarvoor geldende tarieven.
2. Bij het afsluiten van een 12 maanden abonnement geniet het lid een financiëel voordeel. Mocht dit contract, om welke reden dan ook voortijdig beëindigd worden, dan zal dit financiële voordeel met terugwerkende kracht, vanaf de ingangsdatum van het contract, alsnog in rekening gebracht worden.
3. Bij niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of storno, om welke reden dan ook, krijgt het lid maximaal twee weken vanaf de dagtekening van de eerste betalingsherinnering de gelegenheid om de openstaande abonnementskosten te voldoen, aan de balie. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is dan wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de kaarthouder.
4. Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan wordt de Be Fit Center Ledenpas geblokkeerd en kan het lid de toegang tot Be Fit Center worden geweigerd. Be Fit Center behoudt zich het recht voor om bij een betalingsachterstand de overeenkomst met het lid met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt. Het lidmaatschapsgeld voor het na beëindiging nog resterende deel van het betreffende lidmaatschapsjaar, is per datum beëindiging direct verschuldigd en opeisbaar.
5. Be Fit Center behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. De prijswijziging wordt via een bericht in de community gecommuniceerd naar de leden.

Artikel 3: Openingstijden
1. Be Fit Center behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen.
2. Op officiële en erkende feestdagen is de Be Fit center gerechtigd gesloten te zijn.
3. Leden dienen uiterlijk 30 minuten voor sluiting binnen te zijn, daarna wordt hen de toegang geweigerd.

Artikel 4: Groepslessen
1. Leden met een 1 keer per week abonnement, mogen 2 lessen achter elkaar combineren. Dit telt als 1 keer sporten.
2. Reservering van bepaalde lessen is mogelijk aan de balie of telefonisch.
3. Be Fit Center behoudt zich het recht om groepslessen te annuleren. Annulering geschiedt telefonisch, via e-mail en/of whats app-berichten.
4. Het lid kan zich voor een les afmelden aan de balie of telefonisch.
5. Het lesrooster staat op de website en is op te vragen bij de balie. Be Fit Center behoudt zich het recht voor om te allen tijden het lesrooster aan te passen of lessen met een aangepast programma aan te bieden.

Artikel 5: Beëindigen
1. Het lid kan zijn/haar lidmaatschap beëindigen door schriftelijk op te zeggen bij Be Fit Center.
2. De opzegtermijn bedraagt één maand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van artikel.
3. Na het einde van de contractperiode geldt een opzegtermijn van één volledige kalendermaand.
4. Be Fit Center behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, een lidmaatschap te beëindigen. De contributie voor het na beëindiging nog resterende deel van het betreffende lidmaatschapsjaar, is per beëindiging datum direct verschuldigd en opeisbaar.

Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid
1. Gebruikmaking van apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of activiteiten van welke aard ook, bij Be Fit Center, is geheel voor eigen risico van het lid.
2. Be Fit Center, de eigenaren en andere werknemers en/of andere in opdracht van Be Fit Center handelende personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.
3. Be Fit Center, de eigenaren en andere werknemers en/of andere in opdracht van Be Fit Center handelende personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden.
4. Ieder lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Be Fit Center, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid is te wijten.

Artikel 7: Huisregels
1. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Be Fit center en hiernaar te handelen.
2.De algemene voorwaarden en de huisregels van Be Fit center zijn vermeld op de website www.befitcenter-bergeijk.nl en zijn bij de balie van Be Fit Center op te vragen.

Artikel 8: Algemene voorwaarden en toepasselijk recht
1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Be Fit Center aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen, welke ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Be Fit Center, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Be Fit Center is gevestigd.
3. Door ondertekening van het inschrijvingsformulier verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Be Fit Center te kennen en te accepteren.
4.Be Fit Center is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per direct voor iedereen; gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap op grond van art. 2.1 van deze algemene voorwaarden wordt verlengd.

Artikel 9: Evenementen
Be Fit Center noch de organisatie noch enige andere partij, direct of indirect betrokken bij de organisatie van evenementen, is niet aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, welke direct of indirect in verband met deelname aan een Be Fit Center event zou kunnen ontstaan. Als deelnemer doet u geheel voor eigen verantwoording en risico mee.


Loading, please wait...
Loading, please wait...
Saving......
Saving......